آموزش کوتاه استفاده از اپلیکیشن و دوچرخه های بیدود:


برای آشنایی با محدوده ی مجاز بیدود در شهر تهران و شیراز، نقشه ی محدوده مجاز دوچرخه سواری را نگاه کنید.