محدوده مجاز دوچرخه سواری در تهران:

 لینک محدوده مجاز شهر تهران روی نقشه

(نقاط پارک ممنوع: مناطقی که با رنگ قرمز در نقشه مشخص شده اند، داخل محدوده بوده و تردد در آنها مجاز می باشد اما پارک کردن در آنها ممنوع است)


محدوده مجاز دوچرخه سواری در شیراز:

لینک محدوده مجاز شهر شیراز روی نقشه

صفحه اصلیدانلود اپلیکیشنآموزش استفاده