محدوده مجاز دوچرخه سواری در تهران:

 لینک محدوده مجاز شهر تهران روی نقشه


محدوده مجاز دوچرخه سواری در شیراز:

لینک محدوده مجاز شهر شیراز روی نقشه